logo

ÜYELERE YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ilanlab

Üye Aydınlatma Metni

Değerli üyemiz,

Rihef Yazılım ve Danışmanlık Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca “Rihef” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz Bu bilinçle, tüzel kişi müşterilerimize ait olup da gerçek kişilerle ilişkilendirilebilecek verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi sözleşmenin ifası kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

“meslektas.com.tr” adresinde bünyesinde işlemeye konu olabilecek verileriniz;

Ad, soyad, doğum tarihi, e-mail adresi, telefon numarası, imza gibi kimlik ve iletişim veri kategorilerine dahil olan kişisel verilerinizdir.

Kişisel verilerinizin hangi işleme prosedürüne tabi olduğunu hangi sürelerle saklandığını ve imha edildiğine dair bilgiye, şirketimize ait “Rihef Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası”nı inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Rihef tarafından tüzel kişi müşterilerimize ait olup da gerçek kişilerle ilişkilendirilebilecek özel nitelikteki hiçbir kişisel veri işlenmemektedir.

Rihef tarafından işlenen veriler;

 • Ticari ilişki kapsamında müşteri kaydınızın açılması,
 • Sözleşmenin ifasının sağlanması,
 • Hizmet ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Tarafınızla iletişime geçilebilmesi,
 • Bilgilendirme yapılması,
 • Şikayetlerin alınması, kaydedilmesi,
 • Hizmet sonrası destek verilmesi,
 • Müşteri kayıtlarının raporlanması,
 • Hizmet takibinin yapılması,
 • Müşteriden gelen taleplerin karşılanması,
 • Müşterilere sözleşmeleri ya da ticari ilişkileri kapsamında ihtarname iletilmesi,
 • Hukuku ihtilaflara ilişkin delillendirme

Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun””) madde 5/2-a-c-ç-f fıkrasında belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası için sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerin Saklanması

 • Rihef veri işleme amaçları ve hukuki sebepleri çerçevesinde, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini de göz önünde bulundurarak işlemiş olduğu kişisel verileri belirli sürelerde saklar. Ancak kamu menfaati ve istatistiki amaçlar ile başkaca sebepler için yapılmış olan daha uzun süreli arşivleme çalışmaları söz konusu olduğunda bu sebepleri açıkça açıklamak suretiyle mümkün olan teknik ve idari her türlü uygun tedbiri alır.

 • Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi

 • Üyeler tarafından sağlanan ticari veriler, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde anonimleştirilerek kullanılabilir. Anonimleştirilmiş veri kişisel veri değildir ve KVKK’nın kişisel verilerin işlenmesi kapsamındaki kuralların istisnalarını düzenleyen 28. maddesinde “Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi” istisna hali olarak öngörülmüştür. Bu doğrultuda anonimleştirilmiş verileriniz herhangi bir hak ihlaline neden olmaksızın istatistik, araştırma ve planlama amaçları dahilinde Rihef tarafından kullanılabilecektir.

 • Kişisel Verilerin Aktarılması

 • Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak; Şirket ilgili birim çalışanları, Uygulama altyapı desteği sağlayan iş ortakları, sözleşmenin ifası için veri aktarımını zorunlu kılan yetkili kamu kurum ve kuruluşları, anlaşmalı hukuk firmaları ile paylaşılmaktadır.

 • Dilediğiniz zaman Rihef‘ya başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 • Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, , Meslektas.com.tr adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Esentepe Mah. Akademiyolu Sk. No:10 d/205 Serdivan/SAKARYA” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak iletisim@meslektas.com.tr adresine iletebilirsiniz. EKSADA, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

 • Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular EKSADA tarafından reddedilecektir.

Rihef Yazılım ve Danışmanlık Ltd. Şti.

logo

ilanlab herkesin kolaylıkla aradığı ürün ya da hizmete ulaşması için detaylı filtreler sunan bir ilan sitesidir. ilanlab ilan verenlerin ilan kalitesini ölçer, yorum ve puanlama gibi geri bildirimlerle kullanıcılarının daha iyi hizmet almasını amaçlar.

İLETİŞİM

Kolektif House - Esentepe Talatpaşa Caddesi No:5 Harman Sok. Girişi Şişli / İSTANBUL